Licencja demonstracyjna

1.Oprogramowanie eSEKTOR podlega ochronie prawnej.

2.Wszelkie prawa do niniejszego oprogramowania oraz dokumentacji posiada ANIBA SYSTEMS Marek Maciejewski, Zielona Góra, ul. Osiedlowa 14/28, zwany dalej Licencjodawcą.
3.W skład oprogramowania wchodzą:
 
   a)pliki *.php, *.css, *.js, *.jar, *.class, *.html, *.gif zawierające program eSEKTOR,
   b)tabele bazy danych programu eSEKTOR,
 
4.Kopiowanie, dystrybucja, łamanie zabezpieczeń, w tym dekodowanie oprogramowania bez zgody Licencjodawcy, grozi odpowiedzialnością karną.
5.Licencja nie przenosi żadnych praw na Użytkownika poza prawem korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów w siedzibie Użytkownika oraz tworzeniem dla celów szkoleniowych lub testowych dowolnej ilości kopii oprogramowania.
6.W szczególności licencja nie upoważnia Użytkownika do:
 
   a)przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią,
   b)dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, 
   c)uzyskiwania od Licencjodawcy informacji o wewnętrznej strukturze oprogramowania.
 
7.Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie stworzone zostało z zachowaniem należytej staranności.
8.W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika związane z użyciem oprogramowania. 
9.Oprogramowanie może być bezpłatnie testowane w okresie 2 miesięcy od dnia pierwszej instalacji.
10.Użytkownik w ramach bezpłatnej licencji demonstracyjnej ma prawo do uzyskania w formie ustnej lub pisemnej (mailem) niezbędnej pomocy informatycznej w zakresie umożliwiającym uruchomienie oprogramowania.
11.Po zakończeniu okresu testowania oprogramowania wersji demonstracyjnej licencja zostaje rozwiązana.
12.Użytkownik pobierając oprogramowanie i/lub jego dokumentację zgadza się przestrzegać zapisów niniejszej licencji.
13.W razie naruszenia postanowień niniejszej licencji, w szczególności naruszenia praw autorskich do oprogramowania, Licencjodawca może rozwiązać niniejszą licencję. Niezależnie od rozwiązania licencji Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego.
14.W razie rozwiązania niniejszej licencji Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć oprogramowanie oraz jego dokumentację z pamięci komputerów, na których zostało zainstalowane oraz skasować kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
15.W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
16.W przypadku niemożności rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w drodze dwustronnych negocjacji, Strony poddadzą spory rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Licencjodawcy.
 
Dostępne są również licencje:  licencja produkcyjnąlicencja modułowa.