Licencja modułowa

1.Oprogramowanie eSEKTOR podlega ochronie prawnej.

2.Wszelkie prawa do niniejszego oprogramowania oraz dokumentacji posiada ANIBA SYSTEMS Marek Maciejewski, Zielona Góra, ul. Osiedlowa 14/28, zwany dalej Licencjodawcą.
3.W skład oprogramowania wchodzą:
 
   a)pliki *.php, *.css, *.js, *.jar, *.class, *.html, *.gif zawierające program eSEKTOR,
   b)tabele bazy danych programu eSEKTOR,
 
4.Kopiowanie, dystrybucja, łamanie zabezpieczeń, w tym dekodowanie oprogramowania bez zgody Licencjodawcy, grozi odpowiedzialnością karną.
5.Licencja nie przenosi żadnych praw na Użytkownika poza prawem korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów w siedzibie Użytkownika oraz tworzeniem dla celów szkoleniowych lub testowych dowolnej ilości kopii oprogramowania.
6.W szczególności licencja nie upoważnia Użytkownika do:
 
   a)przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią,
   b)dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, 
   c)uzyskiwania od Licencjodawcy informacji o wewnętrznej strukturze oprogramowania.
 
7.Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie stworzone zostało z zachowaniem należytej staranności.
8.W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika związane z użyciem oprogramowania. 
9.Licencja modułowa udzielana jest na czas nieokreślony.
10.Koszt zakupu bloków oprogramowania określa osobna oferta.
11.Posiadanie płatnych modułów programu winno być potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez Licencjodawcę.
12.Licencja upoważnia Użytkownika do użytkowania zakupionych bloków i modułów oprogramowania oraz ich aktualizacji wydanych w terminie określonym w dokumencie, o którym mowa w ust. 11.
13. Nadzór autorski nad oprogramowaniem w tym możliwość aktualizacji oprogramowania może być przedłużony na warunkach określonych w osobnej ofercie.
14.Uprawniony Użytkownik będzie samodzielnie pobierał aktualizacje oprogramowania ze stron internetowych Licencjodawcy, do których otrzyma hasło dostępu.
15.Użytkownik w ramach płatnej licencji modułowej ma prawo do uzyskania w formie ustnej lub pisemnej (mailem) niezbędnej pomocy informatycznej w zakresie umożliwiającym uruchomienie i wdrożenie oprogramowania.
16.W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu danego modułu w okresie 12 miesięcy od zakupu danego modułu Licencjodawca podejmie działania zmierzające do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 
17.W przypadku problemów z usunięciem błędów, o których mowa w ust. 16, Użytkownik może zrezygnować z użytkowania danego modułu, wówczas Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi kosztów zakupu tegoż modułu.
18.Użytkownik instalując oprogramowanie zgadza się przestrzegać zapisów niniejszej licencji.
19.W razie naruszenia postanowień niniejszej licencji, w szczególności naruszenia praw autorskich do oprogramowania, Licencjodawca może rozwiązać niniejszą licencję. Niezależnie od rozwiązania licencji Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego.
20.W razie rozwiązania niniejszej licencji Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć oprogramowanie z pamięci komputerów, na których zostało zainstalowane oraz skasować kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
21.W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
22.W przypadku niemożności rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w drodze dwustronnych negocjacji, Strony poddadzą spory rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Licencjodawcy.
 
 
Dostępne są również licencje:  licencja produkcyjnalicencja demonstracyjna.