O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. 

 

zrzut programu eSEKTORProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001) w tym zarządzania ryzykiem, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, zakresami obowiązków, upoważnieniami czy absencją pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,  zarządzaniem BHP, czy zarządzaniem antykorupcją.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych modułów:
 

KW

Prezentacja organizacji

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom podstawowych informacji o firmie.

Interesanci i dostawcy

Celem modułu jest uzyskanie pełnej informacji o klientach firmy.

Infrastruktura techniczna

Celem modułu jest nadzór nad infrastrukturą techniczną organizacji.

Zapewnienie dostępności

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w dostosowaniu własnej infrastruktury i zasobów do potrzeb osób które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Procesy

Celem modułu jest ułatwienie identyfikacji funkcjonujących w firmie procesów oraz pomoc w ich opisie, prezentacji i zarządzaniu nimi.

Komórki organizacyjne

Celem modułu jest odzwierciedlenie w systemie istniejącej struktury organizacyjnej i bieżąca jej prezentacja pracownikom.

Zespoły i pełnomocnicy

Celem modułu jest przedstawienie pracownikom struktury funkcjonalnej w firmie i bieżące wspomaganie w zarządzaniu nią.

Stanowiska pracy

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w prowadzeniu rejestru stanowisk pracy, przygotowywaniu ich opisów oraz wartościowania.

Pracownicy

Celem modułu jest prowadzenie ewidencji pracowników / użytkowników aplikacji oraz udostępnianie osobom uprawnionym pełnej informacji o pracowniku.

Dokumenty

Celem modułu jest zapewnienie dostępu do wszystkich dokumentów określających wymagania w organizacji, a także nadzór nad tworzeniem tej dokumentacji i jej dystrybucją.

Kronika

Celem modułu jest dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia organizacji.

Skrzynka pomysłów i uwag

Celem modułu jest dostarczenie pracownikom anonimowego kanału komunikacji celem przesłania wszelkich postulatów skarg i wniosków

Tablica ogłoszeń

Celem modułu jest poszerzenie komunikacji wewnętrznej w firmie o elektroniczny odpowiednik tablicy ogłoszeń.

Portale internetowe

Celem modułu jest udostępnienie w prosty i przejrzysty sposób (bez konieczności pamiętania adresów URL) wszystkim pracownikom firmy wykorzystywanych na co dzień portali internetowych.

Książka kontaktowa

Celem modułu jest usprawnienie komunikacji w firmie, poprzez udostępnienie numerów telefonów i adresów mailowych wszystkich pracowników, dostawców oraz innych podmiotów.

Osobisty terminarz

Celem modułu jest ewidencja i automatyczne przypominanie o ważnych z punktu widzenia organizacji i samego pracownika zdarzeniach (sprawach do załatwienia).