O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. 

 

zrzut programu eSEKTORProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001) w tym zarządzania ryzykiem, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, zakresami obowiązków, upoważnieniami czy absencją pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,  zarządzaniem BHP, czy zarządzaniem antykorupcją.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych modułów:
 

SZBHP

Kontekst organizacji

Celem modułu jest udokumentowanie i przedstawienie pracownikom kontekstu organizacji, na który składają się zakres systemem zarządzania i jego ewentualne wyłączenia, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz analiza otoczenia organizacji.

Wymagania systemu

Celem modułu jest przedstawienie wymagań danego systemu zarządzania oraz zapewnienie użytkownikom szybkiego i kompleksowego dostępu do tych dokumentów.

Polityka i cele

Celem modułu jest publikacja w organizacji polityki i celów zintegrowanego systemu zarządzania lub niezależnych polityk i celów dla systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania bezpieczeństwem informacji i/lub zarządzania BHP i/lub zarządzania antykorupcyjnego.

Szkolenia BHP

Celem modułu jest usprawnienie procesu organizacji i dokumentowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania lekarskie

Celem modułu jest pomoc w kierowaniu pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz nadzorowaniu terminów ich przeprowadzenia.

Rejestr wypadków

Celem modułu jest usprawnienie procesu dokumentowania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

Odzież i ochrona indywidualna

Celem modułu jest usprawnienie procesu dokumentowania i nadzoru nad przydzielanymi pracownikom obuwiem i odzieżą ochronną, środkami ochrony indywidualnej oraz innymi środkami BHP.

Kontrola stanu BHP

Celem modułu jest usprawnienie procesu przeprowadzania kontroli stanu BHP i nadzoru nad zaleceniami pokontrolnymi.

Centrum pomocy BHP

Celem modułu jest dostarczenie użytkownikom kanału komunikacji do zgłaszania problemów z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., dokumentowanie obsługi zgłoszeń oraz nadzorowanie terminowości ich realizacji.

 

Wewnętrzne audity

Celem modułu jest wspomaganie i maksymalne usprawnienie procesu auditów wewnętrznych przeprowadzanych w organizacji.

Działania doskonalące

Celem modułu Działania doskonalące jest usprawnienie procesów doskonalących przez wskazanie obszarów do doskonalenia, określanie działań doskonalących oraz nadzór nad ich realizacją.

Przeglądy zarządzania

Celem modułu jest udokumentowanie oraz pomoc w przygotowaniu raportu do przeglądu zarządzania.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.