O programie

eSEKTOR to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych oraz innych organizacjach. 

 

zrzut programu eSEKTORProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001) w tym zarządzania ryzykiem, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, zakresami obowiązków, upoważnieniami czy absencją pracowników), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001,  zarządzaniem BHP, czy zarządzaniem antykorupcją.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych modułów:
 

SZBI i ODO

Kontekst organizacji

Celem modułu jest udokumentowanie i przedstawienie pracownikom kontekstu organizacji, na który składają się zakres systemem zarządzania i jego ewentualne wyłączenia, potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych oraz analiza otoczenia organizacji.

Wymagania systemu

Celem modułu jest przedstawienie wymagań danego systemu zarządzania oraz zapewnienie użytkownikom szybkiego i kompleksowego dostępu do tych dokumentów.

Polityka i cele

Celem modułu jest publikacja w organizacji polityki i celów zintegrowanego systemu zarządzania lub niezależnych polityk i celów dla systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania bezpieczeństwem informacji i/lub zarządzania BHP i/lub zarządzania antykorupcyjnego.

Sprzęt i oprogramowanie

Celem modułu jest usprawnienie zarządzenia infrastrukturą informatyczną w organizacji.

Licencje na oprogramowanie

Celem modułu jest usprawnienie zarządzenia licencjami w organizacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Celem modułu jest wspomaganie administratora, inspektora ochrony danych i/lub podmiot przetwarzający w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania i/ub rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Upoważnienia do przetwarzania

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w przygotowywaniu, ewidencjonowaniu oraz nadzorowaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji

Moduł zarządzanie ryzykiem wspomaga identyfikację i analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz ich późniejsze monitorowanie. Systematyczne zarządzanie ryzykiem jest wymogiem wielu standardów zarządzania normy ISO 27001, gdzie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo informacji firmy.

Uprawnienia w aplikacjach

Celem modułu jest wspomaganie w nadzorze nad funkcjonującymi w organizacji aplikacjami oraz nadawaniem użytkownikom uprawnień do nich.

Udostępnienia danych osobowych

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w nadzorze nad udostępnianiem danych osobowych podmiotom trzecim.

Prawa podmiotów danych

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w rozpatrywaniu oraz nadzorowaniu terminowości realizacji żądań podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane.

Incydenty i słabości systemu

Celem modułu jest umożliwienie zgłaszania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji w tym naruszenia ochrony danych osobowych i słabości systemu, nadzór nad reakcją na incydenty oraz ich monitorowanie.

Certyfikaty bezpieczeństwa

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w prowadzeniu rejestru certyfikatów bezpieczeństwa i nadzorze nad terminami ich ważności.

Centrum pomocy IT

Celem modułu jest dostarczenie użytkownikom kanału komunikacji do zgłaszania problemów z obszaru IT, dokumentowanie obsługi zgłoszeń oraz nadzorowanie ich terminowości.

 

Wewnętrzne audity

Celem modułu jest wspomaganie i maksymalne usprawnienie procesu auditów wewnętrznych przeprowadzanych w organizacji.

Działania doskonalące

Celem modułu Działania doskonalące jest usprawnienie procesów doskonalących przez wskazanie obszarów do doskonalenia, określanie działań doskonalących oraz nadzór nad ich realizacją.

Przeglądy zarządzania

Celem modułu jest udokumentowanie oraz pomoc w przygotowaniu raportu do przeglądu zarządzania.

Słownik pojęć

Celem modułu jest dostarczenie informacji o znaczeniu istotnych dla danego systemu zarządzania terminów.